top of page

Algemene voorwaarden

Datum: 24 januari 2023
Versie: 1.0.0

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de opdrachtnemer Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie van therapeut Marieke Brons te Nijkerk en de opdrachtgever. De opdrachtgever kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. De cliënt is de persoon, die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening.

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding coach/therapeut cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt of opdrachtgever aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld en/of gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Therapeut en opdrachtgever/cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven; 
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit de behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; 
e. Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen coach/therapeut en cliënt;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een uurtarief afgesproken. Dit tarief is inclusief materialen, zaalhuur en inschakeling van derden, tenzij anders afgesproken. De cliënt krijgt na afloop van de sessie de nota via de mail toegestuurd. Het honorarium van Marieke Brons is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

6. De minimumtijd voor een sessie is een half uur en maximaal twee uur.

7. Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie mag, als er tijdens de behandeling een wijziging is ontstaan in het uurtarief, het in punt 5 overeengekomen tarief aanpassen.

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van tevoren te worden afgemeld. Binnen deze termijn brengt Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie de kosten van de gemiste sessie in rekening bij de cliënt.

9. De betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening gedaan te worden binnen 14 dagen na de datum waarop de factuur verstuurd is. Als het verschuldigde bedrag niet binnen deze termijn voldaan is, is de opdrachtgever in verzuim en kan Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie rente van 1% per maand in rekening brengen en zal een betalingsherinnering gestuurd worden. Wordt de betalingsherinnering niet binnen 14 dagen voldaan, dan kan Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie, zelf of door derden uitgevoerde, incassomaatregelen treffen. De extra kosten hiervan komen voor rekening van de opdrachtgever. Ook kan de behandeling opgeschort worden, zolang opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

10. De cliënt geeft Marieke Brons toestemming voor lichamelijke (niet seksueel getinte!) aanrakingen in het kader van lichaamsgerichte interventies als dat het therapiedoel dient.

11. Marieke Brons houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

12. Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie houdt zich, tenzij er een wettelijke verplichting tot bekendmaking bestaat, aan de geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

13. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt, tenzij anders is afgesproken. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

14. In geval van ziekte of tijdelijke- of blijvende arbeidsongeschiktheid zal Marieke Brons streven naar vervanging door een andere therapeut. Als dat niet mogelijk is, ontslaat dit haar van de overeenkomst zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding van kosten of zaakschade. Als er sprake is van overmacht zal Marieke Brons dit cliënt zo spoedig mogelijk laten weten. De cliënt heeft hierna, als deze alle eerdere kosten heeft voldaan, gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

15. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij de NFG melden via www.de-NFG.nl. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu

16. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw, Marieke Brons. De kosten van beschadiging van eigendommen van de therapeut door de cliënt, kunnen op cliënt worden verhaald.

17. Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt. Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van keuzes en gedrag van de cliënt die voortvloeien uit de gehouden sessies.

18. Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan Zijdevlinder 180 te Nijkerk, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk en bijbehorende ruimtes.

bottom of page